Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) volgt de ontwikkelingen op gebied van onderwijs nauwlettend en werkt daarbij samen met de directie, de Ouderraad, het schoolbestuur en de GMR (dit is een overkoepelende medezeggenschapsraad binnen de stichting Symbio).

De MR is een gekozen vertegenwoordiging van leerkrachten en ouders en afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- en instemmingsrecht bij allerlei beslissingen die genomen moeten worden.

 

 

Huishoudelijk Reglement 2023-2024

 

 

Vergaderdata MR sbo de Batavier en GMR Symbio